Forskriften stiller krav til at det ikke skal være mer enn 25 kyr per kalvingsbinge. Hvis du har 30 kyr, må du ha to binger eller en gruppebinge med plass til 2 kyr for å oppfylle kravet. Dersom man har konsentrert kalving, bør man ha flere binger enn minstekravet, eller gruppebinger. Bingen skal kun benyttes til formålet, og være tilgjengelig ved behov.

Krav til utforming

Veilederen til forskriften sier noe om krav og minimumsmål til utforming av bingene, men det finnes også anbefalte mål.

Tabell kalvingsbinger etter forskrift 2015
Figur 1. Tabellen viser en oversikt over minimumsmål til kalvingsbinger som er hentet fra veilederen til forskriften om hold av storfe. «Anbefalte mål» er hentet fra boken «Hus for storfe, norske anbefalinger 2015».

Viktig å tenke på

Det er viktig å tenke på at det skal være mulig å fjerne kua hvis den må avlives, eller dør i bingen. Bingene bør også plasseres i områder nær der de fleste dyrene står oppstallet, slik at kua ser de andre dyrene, og ikke føler seg isolert. Et alternativ kan være å lage gruppebinger og flytte minst to dyr. Det er også viktig å tenke på vakuum-uttak til spannmelkemaskin, at det er fikseringsmulighet i bingene og at det bør være et tykt strøbedd for kua i bingen.

Husk også å legge til rette for at røkteren raskt skal kunne evakuere bingen ved behov (Personåpning).

Forslag til plassering

Det kan være vanskelig å se for seg en løsning i sitt fjøs. Det kan være lurt å se på forskjellige løsninger, og tenke kreativt for å løse kravet. Her er noen forslag til plassering av binger i båsfjøs:

Losninger kalvingsbinge i basfjos
Figur 2. Tegningen viser fem forskjellige forslag til plassering av kalvingsbinge i båsfjøs. Illustrasjon Marte Juklerød
  • Binge 1: Areal som ikke lengre er i bruk, for eksempel en tårnsilo, kan bygges om til en kalvingsbinge.
  • Binge 2: Ledig areal i fôrsentalen kan benyttes til å plassere en kalvingsbinge.
  • Binge 3: To av kubåsene kan bygges om til en kalvingsbinge.
  • Binge 4: En fullspaltebinge kan bygges om til kalvingsbinge.

Ulempen med å ta to kubåser eller en fullspaltebinge er en reduksjon i bygningens kapasitet. Kan dette løses ved å redusere rekruteringsgraden av kviger, selge oksekalver eller inseminere med kjønnseparert sæd?

  • Binge 5: Hvis man ikke har plass i dagens fjøs, kan en mulighet være å bygge et enkelt tilbygg for å lage plass til en binge.
  • Et annet alternativ kan være å plassere en kalvingsbinge i område hvor kalvene står, og flytte dem ut av fjøset i kalvehytter eller under et enkelt takutstikk med talleløsning,

Figur nr.2: Tegningen viser fem forskjellige forslag til plassering av kalvingsbinge i båsfjøs. Illustrasjon Marte Juklerød

Finansiering og rådgiving

Du kan søke støtte fra Innovasjon Norge for å finansiere byggprosjekt knyttet til å oppfylle kravet om kalvings- og sykebinge.

Du kan også søke om tilskudd for å dekke rådgivingskostnader i planleggingsprosessen gjennom byggprosjektene våre, les mer om dette i egen artikkel i denne utgaven av Ringreven.

Alle som jobber med rådgiving på bygg og økonomi i NLR kan hjelpe deg med: veivalg og strategi, forprosjekt bygg og kostnadsoverslag, driftsplan, søknad til Innovasjon Norge, bygningsprosjektering og byggesøknad. Rådgiverne i NLR er uavhengig, og vil hjelpe alle små og store bruk.