Økonomi

Det er alltid lurt å starte byggeprosessen med en samtale med en av våre økonomer. Det er viktig å få fram hvilket handlingsrom en egentlig har før en planlegger for mye. De fleste søknader til Innovasjon Norge krever at det er utarbeidet en driftsplan for prosjektet. En driftsplan skal sikre at det er lønnsomhet i prosjektet og at det er foretatt vurderinger på at gården har nok ressurser til å produsere ønsket volum.


Byggherreforskriften

Vi anbefaler deg å lese og sette deg inn i byggherreforskriften. Denne forteller deg litt om dine krav, men også plikter i en byggeprosess.


Tilbudsinnhenting

Beskriv bygget godt, lag gode tegninger og send ut forespørsel til flere entreprenører i de ulike fagene. En god beskrivelse av bygget sikrer at alle regner på bygget under samme vilkår, det vil gjøre det enklere for deg å ta riktige beslutninger på valg av entreprenører. Erfaringsmessig kan det skille store summer mellom de ulike entreprenørene, noe som kommer deg til gode.


Kontrakt

Før byggestart anbefaler vi at du har gjort gode avtaler med entreprenører og leverandører til byggeprosjekter. Det kan være vanskelig å komme til enighet etter negative situasjoner som kan oppstå i en byggeprosess. En god kontrakt skal sikre både entreprenøren og byggherren. De vanligste kontraktene som brukes innen landbruksbygg i dag er NS8406 og NS8407. Ta kontakt med NLR om du er usikker på dette.


Søknad om byggetillatelse

Før byggestart må du søke om byggetillatelse. For landbruksbygg under 1000m2 kan du sende inn søknad om Tiltak uten ansvarsrett, for landbruksbygg over 1000m2 må du søke om Tiltak med ansvarsrett.

Skjema for byggesøknaden finner du på Direktoratet for byggkontroll (www.dibk.no). Søknaden må inneholde informasjon om søker, bygget, nabovarsel og om det er andre forhold en må ta hensyn til.


Andre aktuelle skjema i byggesøknaden:

 • Igangsettingstillatelse
 • Samsvarserklæring
 • Kontrollerklæring
 • Ferdigattest

Våre rådgivere i NLR kan bistå med byggesøknader både på landbruksbygg, våningshus/kårbolig og andre saker/dispensasjoner i forbindelse med byggesaker.


Brannkonsept

I enkelte tilfeller vil det også være behov for å få utarbeidet et brannkonsept hvis bygget er av vesentlig størrelse eller har andre komplekse utforminger.


SHA plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø)

Ved bygge- og anleggsprosjekter på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) til deltakerne ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres. Den som bygger har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften.


For hjelp til SHA i byggeprosjekter har NLR HMS utviklet en dokumentmal for SHA-plan inneholder:

 • Organisering og samordning
 • Fremdriftsplan
 • Riggplan
 • Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner
 • Sikker jobbanalyse
 • Vernerunder
 • Avviksbehandling
 • Oversiktsliste
 • HMS-erklæring
 • Signeringsliste
 • Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass
 • Melding til arbeidstilsynet


Byggeledelse

I prosjekter med høy risiko kan Innovasjon Norge og enkelte banker kreve at du benytter en uavhengig byggeleder i prosjektet. Skulle du ha spørsmål rundt dette vil vi anbefale deg å ta kontakt med en av våre byggrådgivere. Vi kan tilby byggeledelse på hele eller deler av prosjektet, det viktigste er at byggeleder blir koblet på tidlig nok i prosjektet.

NLR Trøndelag ønsker å spille på lag med trønderske bønder og være en sparringspartner som kan bidra til at byggeprosjektet blir vellykket.