I tillegg foreligger det forslag til innskrenking av spredetidspunkt og strengere krav til spredeareal for husdyrgjødsel fra Landbruks- og matdepartementet (LMD). Går forslaget gjennom, vil det bare bli tillatt å spre husdyrgjødsel mellom 1. mars og 1. september. Dette vil gi økonomiske konsekvenser for foretak som sprer husdyrgjødsel på høsten og som er avhengig av dette for å ikke overskride dagens lagerkapasitet. (Halland, et al., 2022)

En slik innstramming av tillatt tidsrom for spredning av husdyrgjødsel, kan følges av ett ytterligere krav om 10 måneders lagring av husdyrgjødsel. Dagens krav er 8 måneder. Et slikt krav vil føre til at enda flere må utvide lagerkapasitet for bløt husdyrgjødsel. (Halland, et al., 2022) (Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 2003)


Kartleggingsarbeid

På bestilling fra NIBIO har NLR Trøndelag kartlagt kostnader ved gjødsellagerutvidelse som følge av forslag til endring av gjødselforskrift. I arbeidet med kartleggingen har vi vært i kontakt med ulike leverandører av betongkummer, stålkummer og laguner, samt beregnet kostnader ved utvidelse av gjødselkjellere.

Beregninger basert på denne kartleggingen tilsier at de foretakene som må utvide lagerkapasiteten i henhold til et nytt regelverk, vil måtte investere i gjennomsnitt 127 000 kr - 239 200 kr. Beregningene forutsetter oppsetting av stålkummer uten tak, like grunnforhold og fast, sentral lokalisering. (Halland, et al., 2022). Tilbud fra ulike leverandører ble korrigert. Alle typer gjødsellager ble kostnadsberegnet med utforming i henhold til gjeldende forskrifter. For gjødselkjeller-utvidelse ble det forutsatt tett betongdekke over hele arealet. Ulike tomter og plassering av gjødsellager vil stille forskjellig krav til sikkerhet og gjødselhåndtering. Det ble ikke tatt høyde for ekstra kostnader i tilknytning til lagertypene, f.eks. tilførsel av gjødsel, annen type pumpe, propell etc. som vil variere etter hvilket utstyr som er på gården fra før.


Kostnader ved forskjellige lagertyper

Utvidelse av kjeller vil imidlertid være mer kostbart per brutto kubikk enn andre løsninger. Stålkummer og laguner innebærer lavere investeringskostnader enn betongkummer, men betongkummer har til gjengjeld lengre levetid.

Tabell 1 og 2 angir beregnede kostnader for de ulike gjødsellager-utvidelsene basert på noen gitte forutsetninger. Avviker forutsetningene, vil også de faktiske kostnadene påvirkes. Kostnadene vil også variere mellom leverandører og løsninger på konstruksjon. Alle kostnader beregnet er med dagens gjeldende priser, og må justeres ved prisvekst.

Tabeller
Tabell 1: Viser snittpriser for betongkummer og stålkummer per gitte brutto m3. Tabell 2: Viser snittpriser pr gitt brutto m3 for laguner og gjødselkjellere. abell 3: Viser snittpriser pr gitt brutto m3 for laguner.

Andre momenter av betydning

Det er også viktig å merke seg at levetid for ulike løsninger vil være forskjellig. For en betongkum er forventet levetid 50 år, mens dukene brukt i laguner og stålkummer normalt har en garanti på 10 år. Antatt levetid på laguner og stålkummer vil være ca. 20 år, selv om noen vil kunne stå lenger eller kortere enn dette.

Ut over det rent økonomiske, kan det også være andre forhold som blir utslagsgivende for hvilken løsning man til sjuende og sist velger:

  • En gjødselkum eller lagune vil stille krav til ekstra areal, tilgang for utkjøring og flytting av gjødsel fra fjøs. Ved utvidelse av gjødselkjeller vil man muligens kunne håndtere gjødselen på samme måte som før.
  • En høy gjødselkum vil samle mindre regnvann pr m3 lagerplass enn en lav kum eller lagune. Er det store nedbørsmengder lokalt, kan det være aktuelt med takoverbygg. Dette vil fort gi like store kostnader som å gå opp i størrelse. Flere leverandører sier at de har jobbet mye med å få til gode takløsninger, men gir uttrykk for at dette er komplisert, spesielt for litt større kummer. På markedet finnes det noen løsninger som kan være aktuelle, deriblant kjegleformet plast-tak eller flytdekke. Gjødselkjellerutvidelse er forutsatt tett dekke og vil dermed ikke samle regnvann.
  • Ved å bygge utendørs gjødselkum vil unngå risiko med gjødselgasser i husdyrrommet, og det gir mulighet til å for eksempel tilføre biorest for å øke næringsverdien av gjødsla. Dette er spesielt aktuelt med de høye gjødselprisene. Utvider man gjødselkjelleren har man også mulighet til å utvide arealet for gjeldende produksjon, og eventuelt bedre dyrevelferden. Vi ser blant annet at det er aktuelt for flere med mer liggeareal til storfé. Ekstraarealet kan også brukes til andre formål, f.eks. lagring av utstyr eller ny fôrsentral.

NLR Trøndelag bistår gjerne i diskusjonen fram mot det endelige valget, inkludert kapasitetsberegninger, prosjektering og søknader til Innovasjon Norge. Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon.

Snittpris

Referanser

Halland, A. et al., 2022. Foretaksøkonomiske konsekvenser av forslag til endringer i gjødselregelverk. Disaggregerte analyser basert på data fra Driftsgranskinger i jord- og skogbruk, s.l.: NIBIO.

Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, 2003. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. s.l.:Lovdata.no.