Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over klimagassutslipp fra produksjon på gården. Basert på dette kan bonden kartlegge hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp, men også planlegge drifta og bruk av gårdens ressurser på en god måte. Nå utvider kalkulatoren fra melk, korn og svin, til også å gjelde ammeku, fjørfe og potet.

– Kalkulatoren er et godt verktøy for å styrke ressursbruken på gården, gjøre smarte valg i drifta, unngå svinn og styrke driftsresultatet, sier Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag.

Målet er at så mange bønder som mulig er med på klimaarbeidet. Hoen sier det finnes flere gode grunner til å ta i bruk kalkulatoren.

– Landbruket er forpliktet til reduksjon av utslipp og økt karbonopptak gjennom klimaavtalen med staten. Men det er også økonomisk lønnsomt for bonden å drive klimasmart, understreker Hoen.

Beregningene er bondens

Klimakalkulatoren tar utgangspunkt i bondens egen data. Har man et godt datagrunnlag får man derfor et resultat som gjenspeiler gårdens produksjon og som gir et godt utgangspunkt for å finne frem til tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser. Disse tiltakene vil også bidra til enda bedre ressurskartlegging og styring av drifta på gården. Beregningene er i utgangspunktet kun tilgjengelig for bonden selv.

– Det er kun bonden som får innsyn i eget resultat og bonden må aktivt samtykke dersom hun for eksempel vil dele resultatene med en landbruksrådgiver, sier Hoen.

Alle som ønsker, får klimaberegning

Det er enkelt å ta i bruk kalkulatoren. Det gjør man ved å gi et samtykke til at data kan hentes inn og beregning kan gjennomføres. Inngang til klimakalkulatoren finnes blant annet på www.klimasmartlandbruk.no samt på hjemmesider og andre digitale verktøy hos de fleste landbruksorganisasjonene.

Flere bønder har imidlertid ikke kunne tatt i bruk kalkulatoren fordi de har manglet data fra egen drift. Med utvidelsen lanseres også en ny versjon hvor alle som ønsker får gjort en klimaberegning uavhengig av status på egne data. Der det mangler data vil kalkulatoren sette inn standardtall basert på snittet fra lignende gårdsbruk.

Rådgivningsapparatet er klare

Landbruksaktører som TINE og Norsk Landbruksrådgiving har utdannet flere rådgivere som står klare for å bistå bonden med å tolke resultatene fra klimakalkulatoren.

– Disse rådgiverne kan være behjelpelig med kalkulatoren på gården for å blant annet lage en klimahandlingsplan som er tilpasset den enkelte, sier Hoen.

Samtidig med at rådgiverne er på plass, har det nå blitt utarbeidet støtteordninger til klimarådgivning i landbruket.

– Dette er ordninger som alle som vil ta i bruk kalkulatoren kan søke på, sier Hoen og viser til de regionale miljøprogrammene hvor man søker hos Statsforvalteren og Gjensidige og Bondelagets Bærekraftsfond.