I kulturbygda Grue i Innlandet, driver Kjersti Rinde Omsted og Arne Wilhelm Omsted gårdene Bjerke og Opaker. Eiendommen ligger idyllisk til, omkranset av skogkledde åser og med nærhet til Glomma. Gården drives økologisk med fokus på oppbygging av jordliv, biologisk mangfold og et godt samspill mellom dyr og mennesker.

De har en allsidig drift med flere produksjoner og tjenester som urkorn, grasproduksjon, andelslandbruk med flere ulike grønnsakssorter, poteter, juletrær, grasfora storfe, shropshire-sau, elg, skog og gårdshotell og gårdsbutikk på nett.

Dyr tilbake på gården

Både Opaker og nabogården Bjerke har vært eid av familien Omsted siden 1829. Her har det vært drift siden steinalderen og drives i dag av 7. generasjon av familien. De to gårdene er nå slått sammen til en driftsenhet. Arne Wilhelm Omsted tok over gården etter sine foreldre i 2004, mens Kjersti Rinde Omsted, som er odelsjente fra Telemark, flyttet til gården to år senere. Når Arne tok over gården var det potet- og kornproduksjon uten husdyr. I desember 2009 kom de første kuene til gården, og i januar 2010 doblet besetningen seg da de første kalvene kom. Bakgrunnen for å få dyr tilbake på gården var et ønske om å utnytte gårdens ressurser i større grad, og å bruke dyra som verktøy for å bygge opp jordressursen og det biologiske mangfoldet.

Med husdyr på gården startet en reise med endringer, selv om de først ikke tenke over hvor viktig rolle kua skulle få. I 2014 kom i tillegg et slags vendepunkt. Etter besøk av NLR-rådgiver og NLR Økologisk Førsteråd, fikk de høre at det stod dårlig til med jorda. Til dels skyldes det jordarten som preger området, en strukturfattig siltjord, som er spesielt utfordrende i potet og grønnsaker. I tillegg hadde ensidig produksjon i generasjoner ikke gjort godt for jorda.

Med en flomutsatt jord på grunn av nærhet til Glomma fikk de nærmest følelsen av at varsellampene blinket. Her måtte de gjøre tiltak for å sikre jorda for de kommende generasjonene.

De la om til økologisk produksjon i 2017, og målet var å bygge robusthet med større mangfold i produksjonen, styrke de lokale kretsløpene, og være mindre avhengige av eksterne faktorer for å møte stadig mer ustabile driftsforhold.

Beiting pa Opaker Gard
Med dyr tilbake på gården kunne de utnytte gårdens ressurser i større grad. Foto: Kjersti Rinde Omsted

Opaker gård

Målrettet beiting

På Opaker spiser kuene kun gras og beveger seg fritt ute hele året. I sommerhalvåret beiter de i skogen og på kulturbeiter rundt gården. På vinteren fôres de med egenprodusert rundball. Som på de fleste andre steder, har dyra fått beite tilfeldig på Opaker. Men nysgjerrigheten ble gradvis vekket av at de har sett at de har fått økt produksjon og synlig grønnere gress der dyra har vært over litt tid.

På Opaker har motivasjonen for å gjøre tiltak for å bedre jordhelsa vært å få mer liv og mangfold i jorda. Viktige tiltak var å få dyr tilbake på gården og vekstskifteplanlegging.

Med en interesse og engasjement rundt regenerative prinsipper ønsket de også tenke mer helhetlig og strategisk rundt beiting. De tenker allerede helhetlig i alt de gjør i drifta, men ønsket å komme nærmere en enda bedre ressursutnyttelse på gården. Når muligheten til å bli med i prosjektet Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse bød seg, benyttet de muligheten. På forsommeren i 2023 fikk de gården kartlagt. 14 indikatorer i beiter og eng skal overvåkes årlig og det er anlagt en fastrute for langtidsovervåking. I målrettet beiting er dyra et verktøy for å å bygge opp ressursgrunnlaget. Kuene er altså mer enn kjøtt og melk, de kan bidra til regenerering av gårdens økosystemprosesser. Beiteplanlegging er et ledd i å bedre jordhelsa og øke produksjonsgrunnlaget på lang sikt. Og nettopp viktigheten av lang tidshorisont, understreker Maren Holthe, rådgiver i NLR.

Målrettet beiting for bedre jord- og økosystemhelse

Om prosjektet

– For at det skal skje en endring må man starte, men også holde ut lenger. Det er så enkelt men samtidig så vanskelig, forteller Holthe.

Hun forklarer videre at på grunn av et mer utfordrende utgangspunkt med jordstrukturen på Opaker og i området generelt, vil det kanskje ta lenger tid å se resultater.

Maren Holthe NLR
Maren Holthe, rådgiver i NLR

– Det er morsomt og inspirerende å følge opp Opaker i prosjektet. De er engasjerte og ikke redde for å teste ut nye ting, sier Holthe.

Hun påpeker også at man må være bevisste når man velger ut tiltak og begrense seg, slik at man får testet ut de ulike tiltakene over lang tid for å kunne for å kunne se: hva slags effekt tiltakene har.

Mat og mennesker i fokus

Opaker har lange tradisjoner for mat og matkultur. Her går tradisjon og innovasjon hånd i hånd for å utvikle produksjonen og produktene. Motivasjonen for å gjøre endringer og forbedringer i produksjonen var at de synes selv det var vanskelig å få tak i gode råvarer.

I tillegg har Kjersti en sterk interesse for matkultur og mat som medisin, der det ekte og lokale står i fokus. Gjennom drifta på gården knytter de matkvalitet, ernæring helhetlig helse og matglede sammen.

– Maten er basis i alt, og er en av grunnsteinene til en god helse. Ved å dyrke og produsere på egen eiendom kan vi sikre mangfold, sporbarhet og kvalitet, forteller Kjersti.

På gården er det en bred produksjon av urkorn med ulike arter. Bakgrunnen for valget av sorter er basert på kombinasjonen av en søken etter bedre og mer næringsrikt korn samt sorter som er godt egnet til å dyrke økologisk.

Engasjement og drivkraft

Formidling er sentralt i hverdagen og drifta på Bjerke og Opaker. Både Kjersti og Arne Wilhelm er inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft, og i 2023 fikk Opaker Gård fikk den ærefulle Debio-prisen.

Kjersti og Arne beskriver et kunnskapsbehov, både hos de selv og hos forbrukeren. De bruker derfor bevisst tid på å både tilegne seg kunnskap, men også å dele av sin kunnskap til andre. De opplever å ha stor verdi av nettverk og å dele kunnskap med andre. De søker hver dag å utøve bærekraft i praksis og beskriver selv at de er i en permanent tilstand av læring.

Kjersti og Arne Wilhelm forteller at de føler seg heldige som får forvalte Bjerke og Opaker videre, og at de kan bruke gården som utgangspunkt for å dele sin kunnskap og legge til rette for kommende generasjoner.