Den Europeiske Kommisjonen har godkjent bruk av glyfosat i 10 nye år, med noen restriksjoner.

Den Europeiske Kommisjonen - basert på omfattende sikkerhetsvurderinger utført av European Food Safety Authority (EFSA) og European Chemicals Agency (ECHA), sammen med EUs medlemsstater - vil nå fortsette med fornyelse av godkjenningen av glyfosat for en periode på 10 år, med forbehold om visse nye vilkår og begrensninger. Disse restriksjonene omfatter et forbud mot nedvisning før høsting og behovet for visse tiltak for å beskytte organismer som ikke er målorganismer.

Dette vitenskapelige arbeidet er resultatet av en grundig vurderingsprosess som startet i desember 2019 med arbeidet til en gruppe medlemsstater – Frankrike, Ungarn, Nederland og Sverige, utpekt som rapportørmedlemsstater (og som dannet vurderingsgruppen for glyfosat (AGG)).

EFSAs vurdering av glyfosats innvirkning på helsen til mennesker, dyr og miljø identifiserte ikke kritiske problemområder som ville hindre en fornyelse av godkjenningen.